معلومات در خصوص بازار شُغل موسیقی در برلن - مشاوره شخصی و همراه شدن

 

اهداف پروژه

در خصوص پروژه «معلومات در خصوص بازار شُغل موسیقی – مُشاوره شخصی و همراه شدن»، شورای موسیقی ناحیه، شبکه خدماتش را برای پسران و دختران موسیقیدان، شایان خدمت و بهره برداری میداند؛ یعنی برای کسانی که مجبور بوده اند از خاطر دلایل سیاسی یا گریز از چنگال تنشهای مُسلحانه، وطن خودشان را ترک کنند.

پروژه هذا از طرف پلان ولت اُفنِس برلن [Weltoffenes Berlin]، وابسته به دفتر اجرایی مجلس سنا در خدمت امور ثقافتی و قاره اروپا، پشتیبانی و حمایت میشود.

برای دختران و پسرانی که جدیدا به خاک کشور جرمنی آمده اند، خیلی سخت است که بتوانند با نظری اجمالی در خصوص بازار شُغل موسیقی در برلن معلومات اخذ کنند. همچنین معلومات در باب حدّاقل انتظارات در حوزه مدارک و شهادتنامه های صوری یا سطح هنری کم است به گونه مثال: عِلم داشتن در خصوص امکانهای مُختص آن. همچنین اساسات و محتوای تعلیم موسیقی، کمک مخارج، صندوق کمکهای اجتماعی به هنرمندان یا کمکهای لازم در خصوص خودکفایی و پایداری. تجاربی که در بازار شُغلی در وطن جمع آوری شده اند، اکثر اوقات نمیتوان از آنها بهره برداری کرد. اضافه میشود که مُشکلات عمومی به گونه تقاضا نامه نوشته کردن از خاطر مُجوّز کار یا سئوالات مربوط به بیمه را نیز باید در نظر گرفت.

پیشنهاد

صفحه اینترنتی شورای موسیقی ناحیه از طریق نقشه ولایتی به چندین لسان مُتقابل [mehrsprachige interaktive Landkarte] بسط مییابد که محتوای آن، منظره ای از دنیای موسیقی در حیطه های ابزار و آلات موسیقی، اقتصاد موسیقی و همچنین تعلیم موسیقی را به گونه اجمالی نشان میدهد و معلومات لازم را در خصوص دفاتر مُشاوره عرضه میکند.

دختران و پسرانی که موسیقی را به گونه حرفه ای اجرا میکنند، میتوانند در آینده نیز معلومات در خصوص  اشتغال به کار، امکانهای خودکفایی و پایداری، برگزاری سمینارها، اجرای مراسم و دیگر معلومات را اخذ کنند.

شورای موسیقی ناحیه در کنار مشاوره به چندین لسان [mehrsprachige Beratung]، و همراه شدن با شخص مُتقاضی جهت رفتن به دفاتر مُشاوره ای عمومی و مخصوص در حوزه های پذیرش و به رسمیّت شناختن شهادتنامه ها، اشتغال به کار، تقاضانامه نوشته کردن جهت اخذ کمک مخارج و غیره و ذالک همکاری میکند. مُشاوره به لسان جرمنی، عربی و انگلیسی است. وعده و قرار قبلی را میتوانید از طریق پُست تخنیکی/ایمیل [ per Email ] استعلام کنید و قرار قبلی بگذارید.

پیشنهاد هذا از طرف خدمات دارالترجمه به گونه تحریری و مکتوب برای اعضاء شورای موسیقی ناحیه و همکاران تعاونی تکمیل و اجرا میشود؛ یعنی کسانی که پیشنهادات مخصوص ارائه میدهند.

همکاران تعاونی
کمیسیون موسیقی برلن [ Berlin Music Commission]
وردی برلن-براندنبورگ [ver.di Berlin-Brandenburg]
برلن موندیاله [Berlin Mondiale]
دفتر حمایتهای ثقافتی [Kulturförderpunkt]

تدابیر فیلارمونیک برلن برای مُهاجرین [Initiative der Berliner Philharmoniker für Geflüchtete]

 

 


قرار مُلاقات

Derzeit gibt es keine aktuellen Termine.