کمک نقدی در موقع تاسیس شرکت خودکفا از خاطر بیکاری و خانه نشینی

 

شرط لازم جهت نوشته کردن تقاضانامه به منظور اخذ کمکهای نقدی این است که مُتقاضی مشمول پول خانه نشینی درجه دو [Arbeitslosengeld II] باشد و همچنین حدّاقل یک روز از تاریخ اخذ پول خانه نشینی سپری شده باشد. قبل از نوشته کردن تقاضانامه باید حدّاقل یک صد و پنجاه روز [150 Tage] دیگر از مُطالبات شما جهت اخذ پول خانه نشینی باقی مانده باشد. دادن کمک نقدی امکانپذیر نیست؛ چنانچه شما در عرض مُهلت بیست و چهار ماه گذشته؛ یعنی قبل از تاسیس شرکت خودکفا، پیشکی و از قبل، کمک نقدی علیحده دیگری به منظور تاسیس امکان خودکفایی اخذ کرده باشید. در خصوص کمک مالی، کدام ادّعای حقوقی و قانونی وجود ندارد.

در راه و طریقه خودکفا شدن فقط برای مُدّت شش ماه، کمک مالی کرده میشود؛ آنهم حسب حدّاکثر  مُطالبه و حقوقی که نسبت به پول خانه نشینی اخذ میشود به اضافه مبلغی کُلّی مُعادل سه صد یورو [300 Euro] پرداخت میشود که به منظور کمک به مخارج امور بیمه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

بعد از سپری شدن سه ماه میتوان کمک نقدی را همچنان پرداخت کرد؛ آنهم فقط به گونه ماهیانه مبلغ کُلّی معادل سه صد یورو [300 Euro] که جهت فاصله زمانی از نخستین ماه تحویل دادن تقاضانامه شروع میشود. کمک نقدی به جهت تاسیس امور خودکفایی مشمول مالیات نمیشود.

مُطالباتی که هنوز به حقوق دوره خانه نشینی مربوط میشوند در قیاس با کمک نقدی به منظور تاسیس امور خودکفایی به گونه یک به یک [1:1] پرداخت میشوند.

تقاضانامه باید قبل از شروع امور خودکفایی به اداره کاریابی [Agentur für Arbeit] تحویل داده شده باشد. به همراه تقاضانامه باید معرفی و ثبت شُغل خودکفایی و اسناد صلاحیّت تخصّصی نیز تحویل داده شوند. قابلیّت دوام در خصوص مقاصد تاسیس شرکت خودکفایی باید از طرف متخصّصین مُجرّب سنجیده و نظر داده شود و تشریحات لازم در باب اساسات مقاصد- تاسیس شرکت (پلان سرمایه گذاری کردن)، میزان فروش  و دخل- و پیش بینی سودمندی و همچنین میزان سرمایه احتیاجی- و پلان تامینات مالی تصدیق و تایید شوند.

ام.کا.کا-کنسولت [MKK-Consult] به حیث دفتر مشاوره در امور شرکتها مُجاز و مُحقّ است که نظریات تخصّصی را توزیع کند. ما با کمال میل از شما در موقع بررسی و تهیّه کردن مدارک و اسناد ضروری حمایت میکنیم (خدمتی که مشمول اخذ دستمزد است)

Quelle: Hubatschek, Bernd: "Existenzgründung", unter: www.mkk-consult.de (abgerufen am 10.12.2018).