چنانچه نتوان اصلا اقدامی کرد .....

 

(پول دوره خانه نشینی درجه دو [Arbeitslosengeld II])

 

چنانچه عایدات شخص نتوانند مخارجش را تامین کنند به گونه مثال،  انفصال مهمترین مشتریهای سفارش دهنده – ممکن است تا جایی که شخص کدام مُطالبات را در خصوص پول دوره خانه نشینی درجه یک [Arbeitslosengeld I] ندارد، ضرورت داشته باشد که مخارج خود را بر حسب هارتس چهار [Hartz IV] از طرف اداره شغل یابی ذیربط اخذ کند یا اینکه تقاضانامه خودش را به اداره مُجتمع اشتغال [ARGE] تحویل دهد. در این مورد باید میزان مایحتاج شخص بررسی شوند، همچنین نیازهای شخص همراه متقاضی که زیر یک سقف زندگی میکنند، مایحتاج کُلّی آنها یکجا بررسی و محاسبه میشود. کسانی که شرایط لازم را داشته باشند، به گونه مرتّب و اصولی در مجموع، مبلغی به میزان سه صد و نود و یک یورو [391 EURO] اخذ میکنند به اضافه کمکهای نقدی مختلف دیگر به گونه مثال برای شخصی که با همدیگر زیر یک سقف زندگی میکند، برای کرایه و مرکز گرمی، برای اطفال و معمولا برای چیزهایی که به وضعیّت شخصی مربوط میشوند.

حتّا کسانی که پول دوره خانه نشینی درجه دو [ALG II] را اخذ میکنند، میتوانند همچنان به حیث خودکفا فعالیّت کنند. ولکین باید از قوانین و مقرّرات کُلّی مطابعت کنند که غالبا از اجرای فعالیّت خودکفایی خیلی جلوگیری میکنند. بیش از هر چیز دیگر در این مورد به نظر و عقیده مدیر ذیربط مربوط است. خبر دادن- یا اطّلاع ندادن به گونه مثال به اولیاء اداره پرداخت کننده پول دوره خانه نشینی بدون کدام اقدامهای دیگر محال است.  عایداتی که محصول فعالیّتهای خودکفایی هستند با میزان مبلغ پول دوره خانه نشینی درجه دو محاسبه و کسر میشوند. غالب اوقات باید در چارچوب رده بندی قرار و مدار گذاشته شده، هدف از مهلتهای میانگین را دوباره به طور کامل به فعالیّتهای خودکفایی محدود و متمرکز کرد. این مورد میتواند بعدا از طریق اداره شغل یابی به منظور اخذ پول جهت برداشتن قدمهای اول درخواست شود و حتّا کمک مخارج نیز پرداخت شود. کسی که فعالیّت وابسته یا خودکفا میکند و از امکان پول دوره خانه نشینی درجه دو [ALG II] نیز استفاده میکند و دستمزدش کفایت مخارج زندگی را تامین نمیکند، میتواند کمک نقدی اخذ کند که همان «اخذ پول برای برداشتن گام نخستین» محسوب میشود. در خصوص تضمین و میزان کمک نقدی فقط شخص ذیربط در اداره شغل یابی میتواند تصمیم بگیرد. قاعده این است که  در ابتدا پرداخت کردن نصف میزان پول دوره خانه نشینی درجه دو [ALG II] به مدّت شش ماه تایید و تصدیق میشود. کمک مخارج میتواند حدّاکثر بیشتر از مُدت زمان دو سال نیز ادامه داشته باشد. امّا در این زمینه، کدام ادّعای مطالبه قانونی وجود ندارد.کمک نقدی جهت تاسیس شرکت و تایید و تصدیق بیمه دوره بیکاری در حیطه اخذ پول دوره خانه نشینی درجه دو [ALG II] امکانپذیر نیست.  

همچنین در جوار اخذ پول دوره خانه نشینی درجه دو [ALG II] میتوان امور بیمه را از طریق اداره بیمه دوره متقاعدی در نزد صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان امکانپذیر کرد؛ البته اگر فعالیّتهای خودکفایی همچنیان ادامه داشته و اجرا شوند. این باعث میشود که کدام تقاضانامه جدید به دفتر صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان تحویل داده نشود؛ چنانچه شخص بالاخره و مجدّدا به فعالیت خودکفایی مشغول باشد. مضاف بر این گپها، صندوق کمکهای اجتماعی به هنرمندان در مواقعی که پول دوره خانه نشینی درجه دو [ALG II] اخذ میشود، ورقه گواهیهایی را به منظور نشان دادن و اثبات فعالیّتهای خودکفایی درخواست میکند.

از خاطر اینکه مقرّرات و احکام قانونی تقاضانامه نوشته کردن جهت اخذ پول دوره خانه نشینی درجه دو [ALG II] و کسر کردن عایدات متفرقه خیلی پیچیده است و در موارد علیحده میتواند به نتایج متفاوتی مختوم شود، توصیه میشود که در این باره به پیشنهادات مشاوره ای ناحیه مسکونی در خصوص تدابیر بیکاری یا اتّحادیّه های ذیربط متوسّل شوید که در چارچوب امکانات شخصی شما می توانند به شما کمک کنند.

Quelle: Hubatschek, Bernd: "Existenzgründung", unter: www.mkk-consult.de (abgerufen am 10.12.2018).