قبل از تاسیس شرکت در خصوص چه چیزهایی باید اندیشید؟

از خاطر اینکه بتوان جهت تاسیس شرکت در خصوص خطرات و چانسهایش اساسا بررسی و تفحّص کرد، من باید قبل از تاسیس شرکت، به مخارجی که لازم است و همچنین امکانهای عایدات کسب کردن، نظری اجمالی بیفکنم.

بهترین روش این است که من هر چه را فکر میکنم بر روی ورقه نوشته کنم، چونکه هر دفعه میتوانم از چانسهای تاسیس کردن شرکت استفاده کنم.

مخارج سرمایه گذاری کردن= خرج کردن فقط برای یک مرتبه به گونه مثال:

•           ایجاد دفتر/وسایل و تجهیزات ملزوم

•           طرح اساسی در باب وسایل شرکت (به گونه مثال مواد لازم در کارگاه و کذا .....)

•           ابزار تخنیکی در دفتر

•           موتر/وسایل نقلیّه حمل و نقل و ترانسپورت

•           تدابیر اعمار مُجدّد و تغییر شکل دادن

بالطّبع باید بتوانم به این سئوالات پاسخ دهم که پول به منظور سرمایه گذاری کردن از کجا تیار کنم؟. آیا من، پول پس انداز دارم؟. آیا کمکهای مالی برای سرمایه گذاری جهت تاسیس شرکت اخذ میکنم؟؛ یعنی اینکه آیا میتوانم تقاضای قرض دهی کنم؟ یا اینکه اقارب و خویشان میتوانند به من پول قرض دهند؟  

نوشته کردن و فهرست نویسی مخارج سرمایه گذاری و امکانهای مالی را به حیث مایحتاج سرمایه- و پلان امور مالی نیز محسوب میکنند.

مخارج جاری به گونه مثال:

•           مخارجی که برای امورات زندگی روزمره لازم است (معاش مدیر شرکت)

•           مخارج معاش و دستمزد شاغلین در شرکت

•           مخارج محلّ شرکت (کرایه، برق، آب، مرکز گرمی)

•           وسایل لازم در شرکت که بتوان آنها را تعویض کرد

•           ابزار لازم در دفتر کار

•           مخارج خورد و خوراک و اغذیه

•           مالیات و میزان سهمیه های پرداختی

•           مخارج بیمه در حیطه شغلی

•           مخارج جاری- موتر/مخارج مسافرت

•           مخارج پُست و تلیفون

•           مخارج تبلیغات

•           مخارج مُشاوره

•           مخارج سود و پرداخت اقساط از خاطر قرض گرفتن و غیره و ذالک

من باید مخارج جاری و لازم را با عایداتی که نصیبم میشوند، در ترازوی مقایسه بگذارم. به همه این اقدامات میگویند نمایش و پیش بینی در خصوص فروش- و بهره برداری

من همچنین باید بتوانم تصوّرات و پلانهایم را به منظور اجرا کردن اهدافم بر روی ورقه کاغذ نوشته کنم. این گونه میتوان خیلی سریع متوجّه شد که آنچه در مغز و تخیّل به راحتی و قشنگ جلوه میکرد، اکنون یک یا چند خطای اساسی یا اشکالات مهم دارد. هر چیزی که در خاتمه بررسی ما به دست آید، به آن، «طرح شرکت» یا به لسان روزمره «پلان تجاری» میگویند. مُهم این است که به طور کُلّی نباید هر چیز را ثابت و منجزم در نظر گرفت؛ بلکه خیلی علیحده به اهداف اندیشید و راههای رسیدن به مقصد را نشان داد. مُقرّرات و قوانین صوری ثابت در این خصوص وجود ندارند. ساختار کُلّی را میتوان احتمالا حسب تدابیر ذیل ترسیم کرد:

معلومات اصولی در خصوص اهداف تاسیس شرکت (فقط مهمترین توضیحات لازم):

•           علامت گذاری، موضوع، شکل و نحوه حقوقی اهداف و قصد

•           توضیحات در خصوص شخص موسّس و شرایط تخصّصی و مسلکی

•           در نظر گرفتن وضعیّت شاغلین در شرکت

•           تشریح مُختصر و موجز در باب محلّ کار (اتاقهای مسکونی که در آنها کار اجرا میشود، کرایه اماکن، مُجتمع دفتری و کذا)

پلان پرداخت دستمزدها (تا جایی که ممکن است مفصّل تشریح شود) به گونه مثال:

•           چه میزان از دستمزدها را میتوانم پیشنهاد کنم؟ چه مورد تخصّصی و مسلکی برایم اهمیّت و اولویّت دارد؟

•           من در فکر و دنبال چه نوع اهداف و مقاصدی هستم؟ چه اشخاصی حاضر هستند که دستمزدهای پیشنهادی مرا بپذیرند؟

•           چه چیزهایی تفاوت دستمزدهای پیشنهادی مرا با دستمزدهای پیشنهای رقیبانم نشان میدهد؟

•           چگونه میتوانم پیشنهادات خودم را عرضه کنم؟ چه نوع تبلیغات- و تدابیر بازاریابی را باید پلان گذاری کنم؟

•           من با چه کسانی باید تماس مفید بگیرم؟ چه حوزه هایی را خواهانم و چگونه میتوانم با آنها مراوده کنم؟

تجزیه و تحلیل وضعیّت اقتصادی شرکت

•           چه کسانی مهم ترین سفارش دهندگان تولیدات شرکت من خواهند بود؟

•           چه سفارشاتی را در حال حاضر و از طرف چه مشتریهایی در مدّ نظر دارم؟ من تقریبا به چه میزان از فروش تولیداتم میتوانم امیدوار باشم؟

•           چه سفارش دهندگانی را میخواهم که در آینده داشته باشم؟ و استراتژی من جهت کسب سود و منفعت چیست؟

•           عایداتی را که به دست خواهم آورد به چه حیطه های متفاوتی میتوانم تقسیم بندی کنم؟

تجزیه و تحلیل بازار و سنجیدن مقرّ شرکت

•           من در خصوص وضعیّت اشتغال شرکتهای تولیدی مشابه و مقّر شرکت خودم، چگونه می اندیشم؟

•           نظر من در خصوص وضعیّت رقیبانم چیست؟ چانسها و خطرات شغلی من در چه چیزهایی نهفته است؟

انتقال تولیدات به بازار (خیلی مفصّل تشریح شود)

•           من در لحظه حاضر، چه میزان سفارشات را از مشتریها در مدّ نظر دارم؟

•           من در کجا میتوانم تماسهای مفید با مشتریها داشته باشم؟ من در کجا میتوانم شروع تازه ای را پایه ریزی کنم؟

•           من چگونه میتوانم دستمزدهای پیشنهادی ام را عرضه کنم؟

•           من در فکر چه نوع سیاستهای قیمت گذاری هستم؟

•           من چه نوع تدابیر تبلیغاتی و راههای سودآوری را در مدّ نظر دارم؟

من در دنیای مجازی اینترنت با حدّاکثر امکانهای انتخاب میتوانم پیشنهادهایی را با ذکر جزئیّاتی پیدا کنم که با محتویات جداول اقتصادی شرکت مطابقت کنند. من جهت طرح ریزی شرکت، مایحتاج سرمایه اولیّه- و پلان امور مالی و همچنین چشم انداز بهره دهی می توانم به گونه مثال، تقاضانامه از بهر کمکهای نقدی و قرض دهی نوشته کنم. از خاطر اینکه کیفیّت تدابیر اصولی اکثرا به تصدیق و تکذیب تقاضانامه منوط است، من باید محاسبات خودم را نه تنها حسب علایق و تمایلات شخصی خودم؛ بلکه همچنین باید آنها را خیلی جدّی در نظر بگیرم. به منظور بررسی و آماده کردن اصول اقتصادی شرکت میتوانید به دفاتر مُشاوره و امور اجتماعی مراجعه و درخواست کمک کنید.

Quelle: Hubatschek, Bernd: "Existenzgründung", unter: www.mkk-consult.de (abgerufen am 10.12.2018).