صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان (KSK)

 

در فضای آزاد و تبادلات روزمره، مدّتهای مدید در این خصوص گپ زده شد که صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان، گونه ای موسسه بسیار با برکت اجتماعی است. از سال 1983 میلادی تا امروز، صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان [KSK] وظایف مُشخّصی را اجرا میکند – مقرّ دفتر آن در محل رویایی و شاعرانه رودخانه شمال [Nordsee] در ولسوالی ویلهلمسهافن [Wilhelmshaven] – و به حیث «کار دهنده-به هر طریق و حدّی» در خدمت ناشرین و هنرمندان آزاد است. صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان، مسئولیّت پرداخت پنجاه فیصدی (50%) از سهمیه دوره بیمه قانونی مُتقاعدی-، بیمه امور صحّی- و بیمه امور مراقبت و مواظبت را به عهده میگیرد با این شرط که صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان [KSK]، تکلیف داشتن از بهر پرداخت سهمیه بیمه را تعیین قطعی کرده باشد.

شخصی که شُغل آزاد دارد یا اینکه به گونه خودکفا در شاخه های دیگر کار میکند، نمیتواند از طرف دولت در خصوص مقایسه دخل و خرج برای مخارج امور اجتماعی حمایت شود. فعلا آنچه اولویّت دارد سنگپایه اجتماعی قوانین است که زیرساخت چنان موسسه ای را پی ریخته است؛ طوری که گروههای شغلی خلّاق و وابسته به آن به موقع در باب مُراقبتهای دوره کهنسالی و بیمه های امور صحّی در مواقع مریض بودن حمایت میکند؛ چونکه وضعیّت سفارشات و «اقتصاد سودآور» بر خلاف اشخاص خودکفای دیگر در مورد اینگونه مشاغل به همراه دیگر پایه های اقتصادی شرکت، محاسبه پذیر نیستند و اغلب به شدّت نیز متزلزل و در نوسان هستند.  

شرایط: تحت قانون هذا، حسب عبارتبندی اداری به حیث «قانون بیمه های–اجتماعی هنرمندان» (KSVG) مُشخّص میشود. طبق قاعده نیز همه مولفان و هنرمندانی که فقط به گونه عجالتی و موقّت به اشتغال میپردازند و به حیث کار آزاد مشغولند، دستمزد از طرف سفارش دهندگان اخذ میکنند.

صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان [KSK] از هر کسی که شغل آزاد دارد، متوقّع است که محصول کوششهایش را کاملا اختیاری در بازار عرضه کند. در فورم تقاضانامه که مفصّل است، تعداد بیست و نُه سئوال [29 Fragen] وجود دارد که باید آنها را پاسخ داد و مدارک گوناگون را در خصوص فعالیّت خودکفایی ضمیمه کرد و ترجیحا بعد از چندین ماه بررسی، گواهی سیاه و سفید صادر و واصل میشود. در حقیقت برای آنکه بتوان شخص مشمول بیمه اجباری حسب قانون بیمه های-اجتماعی هنرمندان [KSVG] محسوب شود، باید اقدام در این مورد اساسا، وظیفه ای مقبول باشد.

از خاطر اینکه بتوان مدام از اشتباهی که گاه گداری پیش میآید، جلوگیری شود: صندوق کمکهای اجتماعی [KSK]، هرگز کدام اداره بیمه امور صحّی نیست؛ بلکه فقط به گونه مثال دفتر میانجیگری، وظایفی را اجرا میکند: دفتر هذا کوشش میکند که سهمیه اشخاص بیمه شده را به همراه پنجاه فیصدی (50%) جمع آوری کند و مبالغ جمع شده را به اداره بیمه تحویل بدهد. شخص بیمه شده از لحاظ قانونی به حیث عضو شرکت بیمه امور صحّی محسوب میشود؛ یعنی اینکه از قبل نیز عضو بوده است یا اینکه شرکت بیمه امور صحّی دیگری را انتخاب میکند. تحت شرایط مُشخّصی میتوان در یک شرکت بیمه خصوصی امور صحّی عضو شد یا اینکه شرکت بیمه خصوصی را که عضو آن هستید با پرداخت کردن مبالغ نقدی همچنان عضویّت خودتان را از طریق صندوق کمکهای اجتماعی [KSK] ادامه دهید. خارج شدن از عضویّت در شرکت بیمه دولتی امور صحّی زمانی امکانپذیر است که شخص به حیث شاغل نوکار یا دارنده معاش مکفی و عالی باشد. قاعدتا این مورد مشمول کسانی میشود و ارزش دارد که معاش ماهیانه کلان و طولانی مدّت داشته باشند. بنابر این برای اکثر اعضای- صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان [KSK]، کدام امکان دیگری که شایسته توصیه باشد، وجود ندارد. اداره بیمه دولتی دوره متقاعدی از طریق اتّحادیه بیمه جرمنی برای دوره متقاعدی اجرا میشود. 

یکی از سوالاتی که مطمئنا در این خصوص خیلی جالب است، این است که:

مخارج کُلّی این پیشنهاد چقدر میشود؟ طبق لایحه اساسی محاسبه میزان سهمیه-صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان باید شخص بیمه شده، خودش تخمینا حساب کند که در آینده، میزان معاش ماهیانه اش چقدر خواهد شد. تخمین میزان معاش، همواره برای مُدّت یک سال تقویمی در نظر گرفته میشود. بر حسب تجزیه و تحلیل امور، مخارج معمولا کم یا زیاد در نظر گرفته میشوند.

 (بنگرید به محاسبات مثالی/ Beispielrechnung)

چنانچه شرایط در باب امور تجزیه و تحلیل میزان معاش، تغییر کنند؛ طوری که صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان بتواند هر لحظه در باره تغییرات گزارش نوشته کند، مُتعاقبش تخمین جدید به جهت محاسبه میزان سهمیه از ماه آتی طبق اعلام خبر در نظر گرفته خواهد شد. برای جبران مبالغ عقب افتاده یا اضافه پرداختها در صندوق کمکهای اجتماعی هنرمندان، مورد و دلیلی وجود ندارد. در این خصوص اضافه میشود که لایحه- نظارت بر سهام پرداختی وجود دارد. صندوق کمکهای اجتماعی به هنرمندان با تکیّه به اصول و مُقرّرات لایحه هذا در باره کنترل کردن به نمونه برداری مقطعی [Stichprobe] اقدام خواهد کرد تا یقین حاصل کند که آیا تفاوت کلانی مابین میزان تخمین و واقعیّت معاش ماهیانه وجود دارد یا نه و همچنین مشخّص شود که آیا هنوز شرایط اولیه برای مشمولین بیمه به وقت است یا خیر. در این زمینه درخواست میشود که فیصله های-مالیات برمعاش برای اشخاص خودکفا که در عرصه های هنری/تالیفی فعالیّت میکنند، تحویل داده شوند.

در هر حال، این امر مُعتبر است: که برای انسانهای با شُغل آزاد، قانون بیمه های اجتماعی هنرمندان، گونه ای اصول شفّاف از جهت بیمه های اساسی پیشنهاد میکند؛ طوری که طبق وضعیّت فردی و همچنین مایحتاج شخصی میتوان آنها را گسترش داد و تکمیل کرد. مقایسه کنید با این قوانین

 (vgl. Gesetzliche Unfallversicherung, Presseversorgungswerk, private Zusatzversicherungen

 

Quelle: Hubatschek, Bernd: "Soziale Absicherung", unter: www.mkk-consult.de (abgerufen am 10.12.2018).