تعلیم دادن موسّسین شرکت

 

به جهت مرحله قبل از تاسیس کردن شرکت و از خاطر ایجاد امکانهای حیاتی بقاء، ولایتهای کشور جرمنی، کمکهای نقدی در اختیار متقاضیان میگذارند. اداره جات شغل یابی [Agenturen für Arbeit] میتوانند در موقع تاسیس شرکت از خاطر غلبه بر بیکاری، امکانهای تعلیماتی را تایید و تصدیق کنند.

وزارت امور زراعت و تخنیک (BMWi) از طریق اداره دولتی ذیربط با اقتصاد و کنترل واردات (BAFA) با تکیّه به امکانهای صندوق امور اجتماعی اتّحادیّه اروپا میتواند به مُتقاضیان، پرداخت کمکهای نقدی را در خصوص مُشاوره/تعلیم دادن در بعد از- مرحله تاسیس شرکت، تامین مالی کند. من میتوانم با مراجعه به صفحه اینترنتی اداره دولتی اقتصاد و کنترل واردات (BAFA) در باب موضوع هذا، معلومات مفصّل را کسب کنم. در نزد وزارت امور زراعت میتوان نوشته جات مربوط به پلان هذا را  [دانلود] اخذ کرد.

به منظور تاسیس شرکت از حوزه علوم  و برای کسانی که از پوهنتونها و لیسه عالی فارغ التّحصیل شده اند، وزارت امور اقتصاد، پلان- تعلیمی اِکسیست [EXIST] را تهیّه و در اختیار همگان گذاشته است. جزئیّات امور را در خصوص پلان هذا میتوان با مراجعه به صفحه اینترنتی – اکسیست [Exist-Homepage] ملاحظه کرد. 

 

Quelle: Hubatschek, Bernd: "Existenzgründung", unter: www.mkk-consult.de (abgerufen am 10.12.2018).