بیکاری و تاسیس شرکت

 

کثیری از تاسیسات شرکتی در حوزه جراید و وسایل ارتباط جمعی یا مشاغل هنری از پیامدهای بیکاری کامیاب و موفقیّت آور شده اند.

برغم اینکه حوزه جراید و وسایل ارتباط جمعی در حال انکشاف و گسترش است و به دامنه اقتصاد تعلّق دارد، معذالک در حیطه هنر- و امور ثقافتی کمافی السّابق با استفاده از طریقه «کاهش» زیرساختها به تقلیل دادن مشاغل افزوده شده است و حتّا همین اواخر از طریقه اوت سورسینگ/Outsourcing [جابجایی به بیرون از محلّ کار] نیز استفاده شده است.

هنرمندان و اشخاصی که شغلشان در حیطه جراید و وسایل ارتباط جمعی است، مجبورند در نظر خودشان با توجّه به وضعیّت پیش آمده غالبا سوالات عاجلی را طرح کنند که آیا فعالیّتهای خودکفایی را میتوان به حیث جانشینی برای شغلی در آینده محسوب کرد.  رقم اشخاصی که شغل آزاد دارند و به گونه فعالانه در اقتصاد خلّاق کوشش میکنند در طول سالهای درگذشته به گونه ثابت رشد و پیشرفت داشته است.

کسی که جرات این را دارد تا راه خودکفایی را برود، اداره شُغل یابی [Agentur für Arbeit] از او به گونه کمک نقدی جهت تاسیس شرکت حمایت خواهد کرد. ضمنا نوشته کردن تقاضانامه فقط زمانی ممکن است که شما حقّ مطالبه پول دوره خانه نشینی درجه یک [Arbeitslosengeld I] را داشته باشید. شخص باید به منظور اخذ مطالبه پول دوره خانه نشینی درجه یک [Arbeitslosengeld I] -در جوار شرایط عمومی قانون § 117 ff  از جلد سوم کتاب احکام کمکهای اجتماعی [SGB]- دوره انتظار مُقرّر شده را برآورده کرده باشد: به این معنی که شخص باید در عرض مُهلت دو سال درگذشته (مهلت لازم در چارچوب مُتعیّن شده)، قبل از اعلام بیکاری، جمعا و حدّاقل به مُدّت دوازده ماه تمام کار کرده و سهمیه بیکاری را پرداخت کرده باشد.  

بیکاری و فعالیّتهای متفرقه

 

کسی که تا کنون با توجّه به فعالیّتهایش در گذشته از طریق تماسهای شبکه های خوب اجتماعی با کار دهنده گان بالقوّه آشنا نشده است، باید از فرصت بیکاری که دارد به حیث شخصی که مستقل  و آزاد است جهت امتحان کردن چانس بقاء و پایداری، به خوبی بهره برداری کند و اصول اخذ سفارشات آتی را تهیّه و اجرا کند. چنین موردی را میتوان هم از طریق نخستین تدابیر اخذ سفارشات مشتریها یا با نخستین پیشنهادات حق الزّحمه ای اقدام کرد.

شخص  در جوار اخذ پول دوره خانه نشینی میتواند به فعالیّتهای متفرقه به منظور کسب معاش همّت کند؛ البته چنانچه بیش از پانزده ساعت در هفته کار نکند.

حدّ و مرز کسب پول مطابق معاش خالص  (یعنی حسب کسر مالیات و مخارج تبلیغات یا به عبارت دیگر، در خصوص فعالیّت خودکفایی بر حسب کسر مخارجی که مشروط به فعالیّت و کار کردن هستند). تا مبلغ یک صد و شصت و پنج یورو [165 EURO] میتوان بدون کسر کدام مخارج، ماهیانه به کسب پول کوشش کرد (مقایسه شود با  ماده § 141 از جلد سوم کتاب احکام کمکهای اجتماعی[SGB]).

چنانچه کسب پول از حدّ و مرز طریقه فعالیّتهای متفرقه از مبلغ هذا افزونتر شود مُتعاقبا از میزان معاش، سهمیه آزاد به طور کامل از مجموع پول دوره خانه نشینی کاسته میشود.

مخارج فعالیّت را میتوان جمعا تا سی فیصدی (30%) از مجموع پول کسب و کار یا از طریق اثبات تک تک موارد علیحده مخارج محاسبه و کسر کرد.

توجّه

 

به حیث شخصی که بیکار است، باید هر نوع کار متفرقه ای را به بدون آنکه درخواست شود فوری به اداره شغل یابی [Agentur für Arbeit] اطّلاع داد!

من امّا میتوانم برای مدّت زمانی که به فعالیّتهای متفرقه مشغولم به اداره شغل یابی، کدام خبر را ندهم. آنگاه از طرف اداره شغل یابی، کدام مخارج جهت دوره خانه نشینی پرداخت نخواهد شد و ضمنا برای مُدّت زمان اطّلاع دادن- و تعهدات مربوط به صورتحسابها باید خودم به تنهایی در این فاصله جوابگو باشم و مخارج خودم را تامین کنم.

Quelle: Hubatschek, Bernd: "Existenzgründung", unter: www.mkk-consult.de (abgerufen am 10.12.2018).