بیمه اختیاری حقّ بیکاری – مناسبات بیمه الزامی بر حسب تقاضانامه

 

کثیری از موسّسین شرکتها، امکان این را دارند که اگر بیکار هستند، خودشان را به اداره فدرال شغل یابی معرفی و تقاضای بیمه الزامی را همچنان پایدار کنند. شرط لازم این است که فعالیتهای خودکفایی حدّاقل پانزده ساعت در طول هفته باشند و دیگر اینکه در عرض مهلت بیست و چهار ماه درگذشته قبل از معرفی و اتّخاذ فعالیّتهای خودکفایی، حدّاقل به مدّت دوازده ماه، سهمیه بیمه الزامی را در مجموعه بیمه دوره بیکاری پرداخت کرده باشند یا اینکه مخارج  جایگزین شده غرامتی اخذ کرده باشند.

موسسان شرکت باید تقاضانامه خودشان را در عرض مهلت سه ماه بعد از تاسیس کردن شرکت به اداره شغل یابی ذیربط اطّلاع دهند. قاعدتا رسم اینست که شخص میتواند «مناسبات بیمه الزامی بر حسب تقاضانامه» را در هر حال، بعد از سپری شدن پنج سال لغو و باطل کند. ضمنا اجرای امور بیمه مختوم خواهند شد؛ چنانچه فعالیّتهای خودکفایی مختوم شوند.

سهمیه ماهیانه که مشمول پرداخت کردن است، از سال 2017 میلادی به مبلغ هشتاد و نُه یورو و بیست و پنج سنت [89,25 EURO] در ولایتهای غرب جرمنی و در ولایتهای شرق جرمنی، مبلغ هفتاد و نُه یورو و هشتاد سنت [79,80 EURO] در ماه است. معذالک موسّسین شرکتها باید در سال شروع به فعالیّتهای خودکفایی و همچنین سال تقویمی متعاقب آن، فقط سهمیه ای را بپردازند که با پنجاه فیصدی [50%] میزان حجم عایدات محاسبه شود و مطابقت کند. این به این معناست که اگر شخصی در سال 2007 میلادی، شرکت خود را تاسیس کرده باشد، باید در سال 2017 میلادی و سال متعاقب آن، مبلغ چهل و چهار یورو و شصت و سه سنت/سی و نُه یورو نود سنت [44,63/39,90 EURO] پرداخت کرده باشد. پول دوره خانه نشینی درجه یک [Arbeitslosengeld I]  را میتوان با ادامه بیمه بعد از حدّاقل دوازده ماه تقاضا کرد (شش ماه برای مُدت زمان اخذ مطالبات). مدّت زمان اخذ مطالبات را میتوان تمدید کرد و بر حسب طول مدّت زمان پرداخت؛ آنهم حدّاکثر و با توجّه به میزان عُمر شخص تا بالاترین حدّ اخذ کرد. 

میزان مخارج به حدّ و مرز کفایت و مایحتاج شخص، منوط و درجه بندی شده است. چهار گروه شامل کفایت لازم میشوند که به این کاتگوریهای تقسیم  میشوند: اشخاص بدون در نظر گرفتن کدام کورس شغل آموزی، اشخاص محتاج شغل آموزی، اشخاصی که شهادتنامه های تخصّصی دارند/استادکاران، اشخاصی که از پوهنتون/مکتب عالی مسلکی شهادتنامه اخذ کرده اند به حیث اصول و اساس مُتعیّن کردن میزان دقیق دستمزد و حق الزّحمه در نظر گرفته میشوند (طبق ماده § 132 از جلد سوم کتاب احکام کمکهای اجتماعی[SGB]).

با توجّه به درجات کفایت، معمولا تعداد اطفال خانواده نیز در نظر گرفته میشوند و هر نوع طبقه بندی مالیاتی، نتایج متفاوتی را جهت پرداخت سهمیه های  پول دوره بیکاری مُتعیّن میکند.

Quelle: Hubatschek, Bernd: "Existenzgründung", unter: www.mkk-consult.de (abgerufen am 10.12.2018).