ابعاد مالیاتی تاسیس شرکت*

 

اداره مالیات در خصوص چه نوع عایداتی مالیات را محاسبه میکند؟

 

مفهوم مالیاتی برای اشخاصی که مستقل و خودکفا هستند به معنای «عایدات شرکت» محسوب میشوند. اغلب عایدات شرکت که مشمول هنرمندان/مولفان میشوند به شرح ذیل هستند:

•           حق الزّحمه ها

•           مخارج

•           کمکهای نقدی از طرف شرکتهای مصرفی

•           عایداتی که از فروش فعالیتهای شرکت (به گونه مثال موتر شخصی مُتعلّق به شرکت به همراه سود ناشی از فروش)

•           پولهای قیمت گذاری از خاطر مُشارکت در رقابت (ولیکن تنها مواردی که مشمول مالیات نمیشوند، عبارتند از قیمتهایی که برای مجموعه خلاقیّتها اعطاء میشود به گونه مثال جایزه نوبل یا جایزه پولیتزر)

•           اخذ مالیات افزوده

چه نوع مخارجی را میتوانم از لحاظ مالیاتی محاسبه و کسر کنم؟

 

قاعدتا اداره مالیات، کلّیّه مخارج شرکت را در نظر میگیرد و کسر میکند؛ یعنی مخارجی که برای من در باب اجرای فعالیّتهای خودکفایی ام ایجاد شده اند. من باید در این مورد، قبضها و اسناد مربوط به قراردادهای خرید و کذا و کذا را به اولیاء اداره مالیات تحویل دهم. مخارجی را که به امور شغلی مشروط میشوند، میتوان کسر مالیاتی کرد. به گونه مثال، موارد ذیل در نظر گرفته میشوند:

•           مخارج پست، امور مایحتاج دفتری- و وسایل مربوط به عکّاسی، کاپی گرفتن و کذا و کذا.

•           مخارج امور دفتری (در مکانهایی که کار در منزل یا آپارتمان اجرا میشود، میتوان کرایه، برق و مخارج متفرقه را مطابق با میزان سطح زمینی که جهت کار است، از لحاظ کسر مالیات در نظر گرفت؛ البته تا جایی که مکان هذا واقعا به حیث محلّ کار از آن استفاده شود.)

•           مخارج ارتباطات و مکالمات (تلیفون، اینترنت)

•           مخارجی که صرف امور بانکی میشود (مخارج حساب شرکت)

•           کتابها، مجلّات، جراید تا جایی که به شغل مربوط میشوند

•           سهمیه هایی که به اتّحادیه شاغلین پرداخت میشوند (به گونه مثال معاونت علایق شخصی، اتّحادیّه کارگران)

•           مخارج-موتر شخصی (دفترچه ثبت مسافرتها که توصیه مفید میشود میزان کیلومتر ایّاب و ذهاب نوشته شوند)

•           مخارج سفر، به گونه مثال: استفاده از قطار، تاکسی، همچنین امور نظافت و تنظیف، شبخوابی در مسافرخانه ها و هتلها)

•           مخارج خورد و خوراک در ریستورانها و کافه ها به گونه مثال: قبض خورد و خوراک در شرکت

•           مخارج مشاوره که به مشاوران امور شرکت پرداخت میشوند، همچنین دستمزد شخص مشاور مالی و امور مُشابه.

دیگر مخارج اضافی را میتوان به گونه مخارج مخصوص از مالیات کسر کرد (امور بیمه- و سهمیه های پس اندازی در خصوص ساختمان سازی/مخارج بیمه متقاعدی، مالیات کلیسا، مخارج کورسهای تعلیمی و امور مشابه) و البته تا جایی که بتوان آنها را محاسبه و کسر کرد.

پرداخت مالیات افزوده بدون کدام دخل و فروش؟

 

به محض اینکه عایداتی داشته باشم، باید بدانم که در چه زمانی مشمول پرداخت مالیات بر عایدات میشوم.

به حیث شخص خودکفا و مستقل باید از خاطر هر میزان دستمزدی که میگیرم، مبلغش را در صورتحساب نوشته کنم و پرداخت کردن آن را به همراه مالیات افزوده از مشتری درخواست کنم و جمع مالیاتها را به اداره مالیات پرداخت کنم. از لحاظ عایداتم، من خودم نیز باید مالیات بپردازم. معمولا میزان و حدّ پرداخت مالیات نوزده فیصدی (19%) است که میزان مساعد آن هفت فیصدی (7%) نیز میباشد. مالیات مُساعدی با توجّه به شرایط دیگر به امور حقوق مالکین و حمایت از آثار یا زحمات آنها مربوط میشود. از همین خاطر نیز غالبا مالیات بر عایدات و دخل در خصوص هنرمندان/مولفان به میزان هفت فیصدی (7%) از دستمزد آنها است. چنانچه شک داشته باشم، میتوانم از مشاور امور مالی در باب میزان مالیات افزوده به گونه علیحده پرسان و معلومات لازم را کسب کنم. 

چنانچه دخل و عایدات من در سال گذشته تقویمی زیر خطّ مقرّر هفده هزار و پنج صد یورو [17.500 EUR] باشد، آنگاه در سال آتی که پیش روست، پیش بینی میشود که میزان دخل و عایداتم تقریبا زیر پنجاه هزار یورو [50.000 EUR] باشد. در نتیجه، من به حیث شرکت خُرد [Kleinunternehmen] محسوب میشوم.

من همچنین میتوانم به حیث شرکت خُرد به گونه اختیاری از طریق تحویل تقاضانامه در خصوص مشمول شدن- به مالیات افزوده همراهی و متابعت کنم. (در حقیقت، جهت مالیات افزوده هماهنگی کنم)؛ چونکه چنین اقدامی باعث میشود که مزیّتهایی برای من داشته باشد. پرداخت مالیات افزوده به اداره مالیات میتواند در حقیقت و در حوزه شغلی برای مخارجی کاسته شوند که فعلا به گونه مالیات افزوده (مالیات پیش پرداختی) محسوب میشوند. چنانچه من خودم به گونه اختیاری برای پرداخت کردن مالیات افزوده تصمیم بگیرم، متعاقبا باید پیشاپیش مالیات افزوده را هر ماه به اداره مالیات پرداخت کنم.

*  بدون کدام به رسمیّت شناختن و پذیرفتن تکالیف حقوقی و قانونی، بدون کدام مشاوره علیحده مالیاتی

Quelle: Hubatschek, Bernd: "Existenzgründung", unter: www.mkk-consult.de (abgerufen am 10.12.2018).